Marketing

HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Nehn Sazshura
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 15 December 2004
Pages: 111
PDF File Size: 20.75 Mb
ePub File Size: 16.88 Mb
ISBN: 155-7-97020-999-1
Downloads: 16155
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brajinn

Is de software speciaal voor de douanevertegenwoordiger gebouwd of door hem zelf gebouwd dan zal de software vooraf handbpek getest moeten worden op de juiste werking. In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte. Daartoe moet de douanevertegenwoordiger de beschikking hebben over de informatie die nodig is om handbpek juiste aangifte te doen.

Naar boven Interne controle tijdens het aangifteproces Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. Van een vertegenwoordiger mag ook worden verwacht dat hij alert is op dubieuze of malafide transacties waarbij hij optreedt als vertegenwoordiger.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Het verstrekken van de benodigde informatie over de zending door de opdrachtgever of vertegenwoordigde kan worden aangemerkt als de opdracht. De risico gerichte controles zijn controles op aangiften met een verhoogd risico op fiscale en andere gebieden. Voor de toelichting op het criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWU is de activiteit “het direct of indirect vertegenwoordigen”, opgesplitst in 7 stappen:.

Indien de vertegenwoordigde zelf geen verklaring geeft, maar het douabe relevant of vereist is, dan dient navraag te worden gedaan door de vertegenwoordiger. De manier waarop kan verschillen. Medewerkers moeten met hun vragen terecht kunnen bij meer ervaren medewerkers. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien. Ook analyse op basis van de goederensoort kan nuttig zijn.

Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners.

Introduction

De douanevertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte art 15, lid 2, DWU. Dit kan bijvoorbeeld door een of meer van de volgende hadnboek Om te mogen optreden als Douanevertegenwoordiger in de zin van artikel 5, lid 6 en 18 DWU moet een bedrijf, op grond van artikel 1: Duidelijke werkinstructies Interne controle tijdens het hsndboek Goede werking aangiftesoftware.

  2SC2785 DATASHEET PDF

In sommige gevallen is het nog mogelijk om de aangifte te herstellen of te annuleren. Na het doen van aangifte zal, conform art.

Handboek Douane en wetteksten DWU

Van dergelijke documenten bestaat doorgaans slechts 1 exemplaar. Medewerkers moeten worden gefaciliteerd om hun kennis actueel te houden. De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden.

Van een douanevertegenwoordiger mag worden verwacht, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de omvang van de activiteiten en het soort activiteiten, dat er een mix bestaat van steekproefcontroles en risicogerichte controles. Op onjuiste aangiften wordt altijd de benodigde actie ondernomen zie paragraaf 5.

Deze controles moeten niet alleen gericht zijn op de kwaliteit van de aangiften inhoudelijkmaar ook op de screening van klanten, aanvaarding van opdrachten, het opvolgen van procedures procedureel etc. Bijvoorbeeld zou geanalyseerd kunnen worden of er meer fouten gemaakt worden door bepaalde medewerkers of een bepaald kantoor. Als die afspraken zijn gemaakt dan moet dit vastgelegd worden, bijvoorbeeld in het contract. De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op: Het is belangrijk dat de resultaten van de interne controles worden vastgelegd.

De algemene regels die er zijn voor digitalisering van bescheiden zijn ook voor de douanevertegenwoordiger van toepassing. Informeer hen ook over de maatregelen die worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Als de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever weet welke informatie aangeleverd dient te worden, kunnen mogelijke fouten worden voorkomen. U bevindt zich op: Ook kunnen er specifieke afspraken tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde worden gemaakt over de wijze waarop de opdracht tot aangifte wordt verstrekt.

Dit kan door bijvoorbeeld vooraf de software te testen of klantreferenties op te vragen. DWU van de douanevertegenwoordiger. In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden.

Een douanevertegenwoordiger zal bij zijn softwareleverancier minimaal moeten nagaan hoe de leverancier kan garanderen dat de software juist werkt en up-to-date is. Voor de eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. Bij de toepassing van zowel de guidelines als deze toelichting moet steeds rekening worden gehouden met de aard en de omvang van het bedrijf en de hadboek. Van de in dojane hoofdstuk beschreven werkzaamheden van de douanevertegenwoordiger moeten vastleggingen zijn, aangifte-bescheiden moeten bewaard worden.

  JASPERSERVER TUTORIAL PDF

Het is wezenlijk dat zij onder meer sturen op compliance naleving van de wetgeving en een kwalitatief goed aangifteproces. Ook douqne informatie die nodig is om de aangifte te kunnen doen, ontvangen zij dan van de logistiek dienstverleners.

Bij steekproeven worden periodiek wekelijks of maandelijks willekeurige aangiften opnieuw beoordeeld door een medewerker van de organisatie die voldoende kennisniveau heeft.

Het voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande onderdelen acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte. Deze controles kunnen op verschillende manieren gebeuren. Als nandboek de interne controle achteraf fouten worden geconstateerd dan worden deze altijd gecorrigeerd.

Duidelijke werkinstructies en interne controle tijdens aangifteproces dragen ook bij. Ook kan de opdracht als zodanig twijfel oproepen.

De minimale gegevens zijn: De aanpassingen naar aanleiding van de monitoring moeten inzichtelijk kunnen worden gemaakt aan de Douane, zodat zichtbaar wordt dat opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van de monitoring en dat het management erbij betrokken is.

De heffingen worden doorgaans maandelijks gecontroleerd door de vertegenwoordiger aan de hand van het zogenaamde OGA overzicht gedane aangiften en de daarbij behorende maandelijkse UTB ten behoeve van de betaling op het maandkrediet, die worden verstrekt door de Douane.

De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten.